Painted Desk
Painted Desk

שירותי המשרד 

ייעוץ, תכנון וליווי פרויקטים אקולוגים וירוקים לדירות ובתים של עד 150 מ"ר בלבד!

פגישות ייעוץ מה מקבלים...

ECO BASE

עד 90 דקות

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO BASE

עד 90 דקות

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO PREMIUM

ללא שעון

ECO PREMIUM

ללא שעון

סיור בנכס

רשימת חומרים בריאים

למזמיני פגישות ייעוץ ECO TECH ו-ECO  PREMIUM

יש לדאוג לספק תכנית מדידה מוחשבת ועדכנית עד 10 ימים לפני הפגישה.

התשלום לכל פגישות הייעוץ ישולמו מראש בהעברה בנקאית / באפליקציית ביט

ECO BASE

עד 90 דקות

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO BASE

עד 90 דקות

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO PREMIUM

ללא שעון

ECO PREMIUM

ללא שעון

בחירת צבעים (קירות)

רשימת ספקים

למזמיני פגישות ייעוץ ECO TECH ו-ECO  PREMIUM

יש לדאוג לספק תכנית מדידה מוחשבת ועדכנית עד 10 ימים לפני הפגישה.

התשלום לכל פגישות הייעוץ ישולמו מראש בהעברה בנקאית / באפליקציית ביט

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO PREMIUM

ללא שעון

ECO TECH

עד 3 שעות

ECO PREMIUM

ללא שעון

רשימת המלצות

2 סקיצות תכנוניות כלליות

למזמיני פגישות ייעוץ ECO TECH ו-ECO  PREMIUM

יש לדאוג לספק תכנית מדידה מוחשבת ועדכנית עד 10 ימים לפני הפגישה.

התשלום לכל פגישות הייעוץ ישולמו מראש בהעברה בנקאית / באפליקציית ביט

ECO TECH

לא אפשרי

ECO PREMIUM

ללא שעון

ECO TECH

לא אפשרי

ECO PREMIUM

ללא שעון

3 סקיצות תכנוניות כלליות

לוחות השראה

למזמיני פגישות ייעוץ ECO TECH ו-ECO  PREMIUM

יש לדאוג לספק תכנית מדידה מוחשבת ועדכנית עד 10 ימים לפני הפגישה.

התשלום לכל פגישות הייעוץ ישולמו מראש בהעברה בנקאית / באפליקציית ביט

מפרט התכניות

ECO WET  PLAN

שירותי תכנון ועיצוב אקולוגי

שירות תכנון ועיצוב חדרים רטובים – מטבחים וחדרי רחצה. שיתומחרו לגופו של עניין.

ECO FULL  PLAN

שירותי תכנון ועיצוב אקולוגי

ייעוץ, תכנון וליווי פרויקט מלא – פרימיום!

יתומחר לפי המטראז' של גודל הנכס + 25%

ויכלול: הדמויות פוטוריאליסטיות

ECO  SYSTEM  PLAN